හිස් ආවරණ වොෂි ටේප්

 • තොග එතීම පාසල් ලිපිද්‍රව්‍ය ජලයට ඔරොත්තු නොදෙන තීරු සහිත Washi overlay Tape

  තොග එතීම පාසල් ලිපිද්‍රව්‍ය ජලයට ඔරොත්තු නොදෙන තීරු සහිත Washi overlay Tape

  Clear overlay Washi tape සතුව විනිවිද පෙනෙන මතුපිටක් ඇති අතර එමඟින් ඒවා සඟරා හෝ සැලසුම්කරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.අපගේ පැහැදිලි ටේප් මුද්‍රා තැබීමේ ටේප් ඇසුරුම් කිරීම මෙන් නොවේඑනම්සඟරාවේ/සැලසුම්කරු මත ඉවත් කළ හැකි, ශබ්දයකින් තොරව. මෙහි මුද්‍රණය කිරීම, තීරු කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම සහ තීරු කිරීම සිදු කිරීමට අවබෝධ කරගන්න.ඔබ ඉල්ලා සිටින පරිදි ග්ලෙන්සි හෝ මැට් වැනි විවිධ මතුපිට ආචරණයක් ඇති කර ගැනීමට.

 • PET Overlay Perlage Perforated Rose Gold Foi Washi Tape

  PET Overlay Perlage Perforated Rose Gold Foi Washi Tape

  Clear overlay Washi tape සතුව විනිවිද පෙනෙන මතුපිටක් ඇති අතර එමඟින් ඒවා සඟරා හෝ සැලසුම්කරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.අපගේ පැහැදිලි ටේප් මුද්‍රා තැබීමේ ටේප් ඇසුරුම් කිරීම මෙන් නොවේඑනම්සඟරාවේ/සැලසුම්කරු මත ඉවත් කළ හැකි, ශබ්දයකින් තොරව. මෙහි මුද්‍රණය කිරීම, තීරු කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම සහ තීරු කිරීම සිදු කිරීමට අවබෝධ කරගන්න.ඔබ ඉල්ලා සිටින පරිදි ග්ලෙන්සි හෝ මැට් වැනි විවිධ මතුපිට ආචරණයක් ඇති කර ගැනීමට.

 • DIY සැලසුම්කරු සඳහා පුද්ගලික නිර්මාණය PET Rose Gold Foi Washi Tape

  DIY සැලසුම්කරු සඳහා පුද්ගලික නිර්මාණය PET Rose Gold Foi Washi Tape

  Clear overlay Washi tape සතුව විනිවිද පෙනෙන මතුපිටක් ඇති අතර එමඟින් ඒවා සඟරා හෝ සැලසුම්කරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.අපගේ පැහැදිලි ටේප් මුද්‍රා තැබීමේ ටේප් ඇසුරුම් කිරීම මෙන් නොවේඑනම්සඟරාවේ/සැලසුම්කරු මත ඉවත් කළ හැකි, ශබ්දයකින් තොරව. මෙහි මුද්‍රණය කිරීම, තීරු කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම සහ තීරු කිරීම සිදු කිරීමට අවබෝධ කරගන්න.ඔබ ඉල්ලා සිටින පරිදි ග්ලෙන්සි හෝ මැට් වැනි විවිධ මතුපිට ආචරණයක් ඇති කර ගැනීමට.

 • කඩදාසි ඇසුරුම් කඳුළු රේන්බෝ ෆොයිල් ඔන් ඩිසයින් Rose Gold Foi Overlay Washi Tape

  කඩදාසි ඇසුරුම් කඳුළු රේන්බෝ ෆොයිල් ඔන් ඩිසයින් Rose Gold Foi Overlay Washi Tape

  Clear overlay Washi tape සතුව විනිවිද පෙනෙන මතුපිටක් ඇති අතර එමඟින් ඒවා සඟරා හෝ සැලසුම්කරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.අපගේ පැහැදිලි ටේප් මුද්‍රා තැබීමේ ටේප් ඇසුරුම් කිරීම මෙන් නොවේඑනම්සඟරාවේ/සැලසුම්කරු මත ඉවත් කළ හැකි, ශබ්දයකින් තොරව. මෙහි මුද්‍රණය කිරීම, තීරු කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම සහ තීරු කිරීම සිදු කිරීමට අවබෝධ කරගන්න.ඔබ ඉල්ලා සිටින පරිදි ග්ලෙන්සි හෝ මැට් වැනි විවිධ මතුපිට ආචරණයක් ඇති කර ගැනීමට.

 • කඩදාසි ත්‍යාග ඔතා පාසල් වෙස්මුහුණු සැණින් සීරීම් පොත පැහැදිලි උඩැති වොෂි ටේප්

  කඩදාසි ත්‍යාග ඔතා පාසල් වෙස්මුහුණු සැණින් සීරීම් පොත පැහැදිලි උඩැති වොෂි ටේප්

  Clear overlay Washi tape සතුව විනිවිද පෙනෙන මතුපිටක් ඇති අතර එමඟින් ඒවා සඟරා හෝ සැලසුම්කරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.අපගේ පැහැදිලි ටේප් මුද්‍රා තැබීමේ ටේප් ඇසුරුම් කිරීම මෙන් නොවේඑනම්සඟරාවේ/සැලසුම්කරු මත ඉවත් කළ හැකි, ශබ්දයකින් තොරව. මෙහි මුද්‍රණය කිරීම, තීරු කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම සහ තීරු කිරීම සිදු කිරීමට අවබෝධ කරගන්න.ඔබ ඉල්ලා සිටින පරිදි ග්ලෙන්සි හෝ මැට් වැනි විවිධ මතුපිට ආචරණයක් ඇති කර ගැනීමට.

 • සැලසුම් කරන්නා සඳහා අතිච්ඡාදනය අභිරුචි කරන්න සිදුරු සහිත තීරු පින්තාරු කරන ලද Washi ටේප්

  සැලසුම් කරන්නා සඳහා අතිච්ඡාදනය අභිරුචි කරන්න සිදුරු සහිත තීරු පින්තාරු කරන ලද Washi ටේප්

  Clear overlay Washi tape සතුව විනිවිද පෙනෙන මතුපිටක් ඇති අතර එමඟින් ඒවා සඟරා හෝ සැලසුම්කරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.අපගේ පැහැදිලි ටේප් මුද්‍රා තැබීමේ ටේප් ඇසුරුම් කිරීම මෙන් නොවේඑනම්සඟරාවේ/සැලසුම්කරු මත ඉවත් කළ හැකි, ශබ්දයකින් තොරව. මෙහි මුද්‍රණය කිරීම, තීරු කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම සහ තීරු කිරීම සිදු කිරීමට අවබෝධ කරගන්න.ඔබ ඉල්ලා සිටින පරිදි ග්ලෙන්සි හෝ මැට් වැනි විවිධ මතුපිට ආචරණයක් ඇති කර ගැනීමට.

 • DIY අත්කම් සඳහා අභිරුචි මුද්‍රණ හුරුබුහුටි රටා උඩැතිරි Washi ටේප්

  DIY අත්කම් සඳහා අභිරුචි මුද්‍රණ හුරුබුහුටි රටා උඩැතිරි Washi ටේප්

  Clear overlay Washi tape සතුව විනිවිද පෙනෙන මතුපිටක් ඇති අතර එමඟින් ඒවා සඟරා හෝ සැලසුම්කරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.අපගේ පැහැදිලි ටේප් මුද්‍රා තැබීමේ ටේප් ඇසුරුම් කිරීම මෙන් නොවේඑනම්සඟරාවේ/සැලසුම්කරු මත ඉවත් කළ හැකි, ශබ්දයකින් තොරව. මෙහි මුද්‍රණය කිරීම, තීරු කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම සහ තීරු කිරීම සිදු කිරීමට අවබෝධ කරගන්න.ඔබ ඉල්ලා සිටින පරිදි ග්ලෙන්සි හෝ මැට් වැනි විවිධ මතුපිට ආචරණයක් ඇති කර ගැනීමට.

 • ඇල්බම අලංකරණ අතිච්ඡාදනය Washi Tape සඳහා අභිරුචි ඇසුරුම් කඩදාසි රන් තීරු

  ඇල්බම අලංකරණ අතිච්ඡාදනය Washi Tape සඳහා අභිරුචි ඇසුරුම් කඩදාසි රන් තීරු

  Clear overlay Washi tape සතුව විනිවිද පෙනෙන මතුපිටක් ඇති අතර එමඟින් ඒවා සඟරා හෝ සැලසුම්කරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.අපගේ පැහැදිලි ටේප් මුද්‍රා තැබීමේ ටේප් ඇසුරුම් කිරීම මෙන් නොවේඑනම්සඟරාවේ/සැලසුම්කරු මත ඉවත් කළ හැකි, ශබ්දයකින් තොරව. මෙහි මුද්‍රණය කිරීම, තීරු කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම සහ තීරු කිරීම සිදු කිරීමට අවබෝධ කරගන්න.ඔබ ඉල්ලා සිටින පරිදි ග්ලෙන්සි හෝ මැට් වැනි විවිධ මතුපිට ආචරණයක් ඇති කර ගැනීමට.

 • සැලසුම් කිරීම සහ සීරීම් වෙන් කිරීම සඳහා තීරු ආවරණ වොෂි පටි ඉවත් කරන්න

  සැලසුම් කිරීම සහ සීරීම් වෙන් කිරීම සඳහා තීරු ආවරණ වොෂි පටි ඉවත් කරන්න

  Clear overlay Washi tape සතුව විනිවිද පෙනෙන මතුපිටක් ඇති අතර එමඟින් ඒවා සඟරා හෝ සැලසුම්කරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.අපගේ පැහැදිලි ටේප් ජර්නලයේ/සැලසුම්කරු මත ඉවත් කළ හැකි, ඝෝෂාවකින් තොරව, ඇසුරුම් මුද්‍රා තැබීමේ පටියක් මෙන් නොවේ. මෙහි මුද්‍රණය කිරීම, තීරු කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම සහ තීරු කිරීම සිදු කිරීමට අවබෝධ කරගන්න.ඔබ ඉල්ලා සිටින පරිදි ග්ලෙන්සි හෝ මැට් වැනි විවිධ මතුපිට ආචරණයක් ඇති කර ගැනීමට.

 • සැලසුම් කිරීම සහ සීරීම් වෙන් කිරීම සඳහා තීරු ආවරණ වොෂි පටි ඉවත් කරන්න

  සැලසුම් කිරීම සහ සීරීම් වෙන් කිරීම සඳහා තීරු ආවරණ වොෂි පටි ඉවත් කරන්න

  Clear overlay Washi tape සතුව විනිවිද පෙනෙන මතුපිටක් ඇති අතර එමඟින් ඒවා සඟරා හෝ සැලසුම්කරුවන් සඳහා සුදුසු වේ.අපගේ පැහැදිලි ටේප් ජර්නලයේ/සැලසුම්කරු මත ඉවත් කළ හැකි, ඝෝෂාවකින් තොරව, ඇසුරුම් මුද්‍රා තැබීමේ පටියක් මෙන් නොවේ. මෙහි මුද්‍රණය කිරීම, තීරු කිරීම, මුද්‍රණය කිරීම සහ තීරු කිරීම සිදු කිරීමට අවබෝධ කරගන්න.ඔබ ඉල්ලා සිටින පරිදි ග්ලෙන්සි හෝ මැට් වැනි විවිධ මතුපිට ආචරණයක් ඇති කර ගැනීමට.