වැල්ලුම් කඩදාසි ටේප්

  • වැල්ලුම් කඩදාසි ටේප්

    වැල්ලුම් කඩදාසි ටේප්

    විනිවිද පෙනෙන පෘෂ්ඨීය ද්‍රව්‍ය ආචරණය සහිත වෙල්ලම් කඩදාසි ටේප්, මුද්‍රණය හෝ තීරු සෑදීම සඳහා ඕනෑම පෑන විලාසිතාවක් සඳහා ලිවිය හැකිය. මුද්‍රණ රටාව සුදු පැහැති තීන්තයකින් හෝ රහිතව සාදා ගත හැකි අතර එය රටා සන්තෘප්තිය ලෙස වෙනස් වේ. කාඩ් සෑදීමට සුදුසුය. , scrapbook, gift wrap, journaling deco & etc නිකුතු කඩදාසි සමඟ එන්න, කැපීමට සහ ගබඩා කිරීමට පහසුය.